Insatsområden

För att uppnå de övergripande målen fördelas insatser i tre olika insatsområden: Öppna landskap i matlandet MittSkåne, Landsbygdsutveckling med naturen som bas samt Konkurrenskraft, samverkan och stolthet. Projekt som stöds ska passa inom insatsområdena och svara mot dess respektive mål.

Öppna landskap i matlandet MittSkåne

 

Insatsområdets övergripande mål är att kunna bibehålla och öka det öppna landskapet genom att stärka jord- och skogsbruket, livsmedels- och matproduktionen och skapa arbetstillfällen med hållbarhet som utgångspunkt.

Insatsområdet syftar till att:

 

– Stärka företag och öka sysselsättningen inom livsmedels- och jordbruksnäringen

 

– Öka kopplingen mellan befintliga restauranger, affärer och livsmedelskedjor och de lokala producenterna och mathantverkarna, samt mellan upphandlare och lokala producenter och mathantverkare

– Koppla unga kvinnor och män till arbetstillfällen inom mat och jordbruk

 

– Bidra till en diversifiering av verksamheten hos små och medelstora jordbruksföretag och underlätta ägarskiften

 

– Utveckla och marknadsföra MittSkånes unikitet och identitet som matland med konkurrenskraftiga och samarbetande företagare inom matlandet Skåne

 

– Medvetandegöra unga och vuxna på lokal och regional nivå om skogs- och jordbrukets kommersiella och hållbara värden och bidra till positivt mittskånskt identitetsskapande kring detta

 

– Stärka hållbar energiproduktion i MittSkåne

 

Landsbygdsutveckling med naturen som bas

 

 

Insatsområdets övergripande mål är att genom utveckling av området med tillvaratagande av naturens möjligheter och landsbygdens tillgångar i allmänhet och med byarna i fokus skapa arbetstillfällen och främja positivt mittskånskt identitetsskapande, samt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Insatsområdet syftar till att:

 

– Skapa värden och positionera den mittskånska naturen med fokus på skogen, betesmarken, jordbruket, fisket och luften

 

-Öka kunskapen om hur man ska kunna förena expansion av bysamhällena utan att förstöra den mittskånska naturen och den värdefulla åkermarken

 

– Öka antalet personer som via besöksnäring, pedagogisk eller hälsofrämjande verksamhet kommer ut i den mittskånska naturen

– Främja kvalitetssäkring inom besöks- och hälsonäringen

 

– Stödja utvecklingen av event

 

– Utnyttja potentialen i besöksnäringen som inträde för unga män och kvinnor på arbetsmarknaden

 

– Utveckla infrastrukturen och produkter kopplade till leder ur ett kundperspektiv

 

– Utveckla samarbeten med regionala, nationella och utländska vandringsområden

 

– Genom olika insatser och event öka kunskap hos boende och besökare om MittSkånes besöksmål

 

– Utveckla tematiserade naturupplevelser i samarbete med andra aktörer i Skåne

 

– Utveckla och marknadsföra sportfisket samt bidra till lokal spridning och positivt identitetsskapande av fisken från de mittskånska sjöarna

 

(- Som en del av fiskeområdet Nordväst främja insatser för hållbart fiske och rent vatten – se Leader Skåne Nordvästs strategi)

 

– Utveckla insatser inom ekosystemtjänster och EU:s Biodiversity 2020

 

– Samarbete med transportsektorn för att utveckla och visa på rörligheten i området

 

– Stötta och utveckla företag med möjlighet till förebyggande, behandlande och rehabiliterande hälsoverksamhet

 

Konkurrenskraft, samverkan och stolthet

 

Insatsområdet ska på ett sektorsövergripande, socialt inkluderande, innovativt och hållbart sätt skapa arbetstillfällen och stolthet i området.

Insatsområdet syftar till att:

 

– Underlätta skapande av arenor för erfarenhetsbyte med syfte att förenkla mäns och kvinnors företagande samt underlätta för nyföretagande och ägarskifte

 

– Skapa arenor och metoder för möten mellan skola och arbets-/näringsliv

 

– På ett bransch- och institutionsövergripande sätt främja affärsutveckling och höja kompetensen kring upphandlingar

 

– Öka tillgången till fiber på landsbygden i allmänhet och i byarna i synnerhet

 

– Stödja kartläggningar av sektorer och konsumtionsmönster i syfte att skapa insikt om nuläge och underlag för handlingsplanering
– Skapa former för ökad delaktighet i demokratiprocessen på landsbygden i allmänhet och i byarna i synnerhet

 

– Hitta innovativa angreppssätt kring finansieringsformer för verksamhet på landsbygden (projektstöd/fonder/riskkapital)

 

– Att hitta innovativa lösningar på landsbygdstypiska samhällsfrågor t ex hemtjänst, lanthandel, förskolor och bilpooler

 

– Stödja entreprenörskap med fokus på ungdomar och andra grupper med svårighet att hitta egen försörjning

 

– Gynna samverkan och brobyggen inom sektorer, institutioner och föreningar i MittSkåne exempelvis i form av kluster

 

– Gynna skapandet av brobyggen mellan LLU-områden i Skåne samt mellan LLU-områden och kunskaps- och forskningscentra i regionen

 

– Synliggöra och gynna skapande av kulturella värden och kreativa näringar

 

– Synliggöra MittSkåne genom event för att öka genomströmningen av besökare i området, främja mittskånskt identitetsskapande och skapa stolthet för boende

 

– Erbjuda ett forum för projektledare inom LLU MittSkåne för kunskaps- och erfarenhetsutbyte under projekttiden

 

Dela: