Om Leader och CLLD

 

”Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.”

Vad är leadermetoden?

Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling. Metoden är både ett arbetssätt och ett angreppssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i samarbete utöver de vanliga gränserna.

Leader har funnits inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Leadermetodens kännetecken

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. Kännetecknande för leadermetoden är:

  • Underifrånperspektiv
  • Lokal kunskap
  • Samarbete
  • Trepartnerskap
  • Nytänkande
  • Lokalt fattade beslut
Vad är ett leaderprojekt?
  • Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och som bidrar till att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppnås.
  • Ett leaderprojekt ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
  • Ett leaderprojekts förväntade resultat ska vara till bred nytta, det vill säga innebära förbättringar och/eller utveckling för fler än de som genomför projektet.
Varför leadermetoden?

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett framgångsrikt sätt att bedriva utvecklingsarbete på, då metoden innebär att allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ.

Det gemensamma ansvaret för lokalsamhället, där samarbete mellan samhällets olika sektorer står i fokus, skapar en bra grund för långsiktig och hållbar utveckling. Kreativa och innovativa arbetssätt gör leadermetoden till en arbetsform som ger området stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera det gemensamma utvecklingsarbetet. Projekten, och dess olika aktörer, stärker varandra och skapar på så sätt en positiv utveckling för området.

Dela: