Lokal utvecklingsstrategi

”MittSkåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland 2020”

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från MittSkåne Utveckling för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd för.

Visionen och målbilden är att MittSkåne år 2020 ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland. Som grund för verksamheten ligger den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020. Strategin är framtagen i dialog med näringsliv, ideell och offentlig sektor i området samt andra utvecklingsaktörer aktiva i närområdet. Avstämning har också gjorts gentemot regionala och lokala planer och strategier.

Strategin används bland annat för att styra LAG:s (styrelsens) arbete med prioritering och urval av projektansökningar. Den visar på vilka insatser som behövs för att göra området attraktivt, konkurrenskraftigt samt stimulera till nya arbetstillfällen och nya företag. Varje leaderområde har en egen utvecklingsstrategi baserad på de lokala behoven.

Alla projekt som prioriteras genom utvecklingsstrategin ska bidra till att uppnå EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Därför stödjer alla mål i strategin också de mål som är satta i programmen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

MittSkåne Utveckling, vars verksamhetsområde omfattar kommunerna Höör,  Hörby och del av Eslöv (riktnummerområde 0413) arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden. Ett annat Leaderområde i Skåne, LEADER nordvästra Skåne med Öresund, arbetar inom havs-och fiskerifonden även i MittSkånes geografiska område.

Med strategin som grund är vår vision och målbild att MittSkåne år 2020 ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland.

Uppdaterad strategi 2016

Dela: