Övergripande mål

De övergripande målen visar riktningen för att förverkliga visionen. De övergripande målen för perioden 2014-2020 är:

  • Bibehålla och öka det öppna landskapet genom att stärka jord- och skogsbruket, livsmedels- och matproduktionen och skapa arbetstillfällen med hållbarhet som utgångspunkt.
  • Genom utveckling av området utifrån möjligheterna i den mittskånska naturen och i landbygden i allmänhet och i byarna i synnerhet skapa arbetstillfällen och främja positivt mittskånskt identitetsskapande, samt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
  • På ett sektorsövergripande, socialt inkluderande, innovativt och hållbart sätt skapa arbetstillfällen och stolthet i området.

Sammanfattningsvis vill vi skapa livskraft, tillväxt och framtidstro på landsbygden, i de många byarna och i MittSkåne som helhet. Vi vill också bidra till nytänkande hos individer, företag och samhälle som på ett hållbart sätt leder till företagande och sysselsättning med naturen och jordbruksnäringen som de viktigaste källorna, samt skapa ökad attraktion för MittSkåne som ett alternativ och komplement till övriga Skåne och Öresundsregionen genom att vara ett hållbart, geografiskt näraliggande och upplevelserikt område med god infrastruktur. Vi vill även lägga grunden för gränsöverskridande samarbeten mellan aktörer inom området, mellan områden i hela Skåne, nationellt och internationellt.

Dela: