Beviljade projekt

Fokus MittSkåne

Publicerades den 20 september 2020

Projektnamn: Fokus MittSkåne

Projektägare: MittSkåne Utveckling

Beslut från LAG:

LAG beslutade att prioritera projektet för att man vill belysa möjligheterna för att bo och verka på landsbygden. Man får en god dialog mellan det offentliga, privata och ideella vilket bidrar till medborgarinflytande och demokratiska processer.

Beviljat stödbelopp och fördelning av beloppet

1 582 652 kronor
Projektstöd: 1 060 377 (67 %)
Övrigt offentligt stöd från övriga offentliga aktörer: 220 600 (14 %) Övrigt offentligt stöd LAG-pott: 301 675 {19%)

 

Projektidé

Ett tydligt marknadsförings/ informationsprojekt om landsbygden i MittSkåne. Den stadsnära landsbygden har en anonym tillvaro och syns sällan i positiva sammanhang. Syftet är att påbörja en attitydförändring som i sin tur kan intressera kapital, drivkraft och innovation för bygden och visa att MittSkåne är en intressant region för boende och företagande. Projektet ska arbeta med bild/ film, busstur, fysiska möten/event och kommunikation på olika plattformar. Samtliga aktiviteter genomförs i samverkan med kommuner, region och lokala organisationer.

Bakgrund till projektet

I framtagandet av strategin påpekade representanter för landsbygden att de ”med oro såg bristande kollektivtrafik, frånvaron av lanthandel och skola, fastigheter i förfall samt att otillräcklig involvering i den kommunala demokratiprocessen upplevs som betungande faktorer som minskar attraktionskraften i byarna.
Demokratiprocessen upplevs i många fall som koncentrerad till centralorten,och byarna anser sig behöva få större delaktighet i denna.” Genom att flytta fokus från ”vad kan kommunen göra för oss” till ”vilka möjligheter har vi själva att lyfta det positiva” menar vi att man kan skapa ett nytt samtalsklimat mellan ”uppifrån” och ”underifrån”.
De små samhällena, byarna och den omgivande landsbygden har drabbats av nedläggningar, utflyttningar, minskade kommunikationer, vilket också är den bild man ser i media gällande landsbygd. Men det finns massor av positiva bilder av landsbygden – inte bara som ett pastoralt omland som ska utnyttjas av turister och till söndagsutflykter.
Många som arbetar för att utveckla sin bygd känner sig ensamma och utan stöd och vi menar att Leadermetoden är utmärkt för att stötta alla dessa initiativ, som på sikt kommer skapa inflyttning och tillväxt till området.

Syftet med projektet

Syftet är att vända den delvis negativa bilden av landsbygden och landsbygdsborna och utmana den urbana normen. De som bor och verkar i områden är alltid de bästa ambassadörerna för sin bygd och genom en rad aktiviteter vill vi inspirera, informera och berätta vår egen historia.
I områdets utvecklingsstrategi står att man ska verka för ”en högre tilltro till det egna området för att ta tillvara potentialen”, vilket är det främsta syftet – att se möjligheterna i området.
Genom att skapa en mer positiv bild av MittSkånes landsbygd kan man attrahera kompetens och kapital.

Mål vid projektets slut
Invånarna på landsbygden och i byarna i MittSkåne ska ha ökad kunskap om sin egna omgivning.
Två bussturer i området.
Ett antal föreläsningar med ämne som berör.
Synas i sociala medier på ett positivt sätt.
Minst tre nya nätverk mellan entreprenörer och föreningar.

Mål på lång sikt
I Region Skånes ”Det öppna Skåne 2030” understryker man vikten av att förstärka samspelet mellan stad och landsbygd, och det är därför av yttersta vikt att MittSkåne förhåller sig till detta. I strategin pekar man ut storstäderna som tillväxtmotorer och menar att detta ska spilla över på landsbygden. Detta görs inte av sig själv – tvärtom upptäcker vi att det i vissa fall snarare fungerar som dammsugare och drar till sig resurser – både humankapital och pengar – som sedan inte återvänder till landsbygden. Vi menar att detta förhindras bäst genom att de som bor och verkar på landsbygden blir positiva ambassadörer som har god kunskap om möjligheterna i sitt närområde.
Vi tror att projektet på sikt kan bygga nya och starkare nätverk för de som är engagerade i landsbygdsutveckling och tillsammans hörs man bättre när man påpekar möjligheterna utanför de urbana miljöerna. Fokus MittSkåne kan därmed bidra till ökad och bevarad kompetens i området.

 

 

 

Dela: