Beviljade projekt

Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus

Publicerades den 4 december 2019

Projektnamn: Ledutveckling med MittSkånes företag i fokus

Projektägare: Visit MittSkåne

Fond: Landsbygdsfonden

Beviljat stödbelopp:1 841 933 kronor

Beviljat 191204

 

Projektidé

Projektet avser att profilera och utveckla MittSkåne som en destination för vandrings- och cykelturism genom

att:

• Utveckla fysiska platser till noder/ angöringspunkter för vandrare och cyklister utifrån målgruppens/

besökarens efterfrågan. Vid dessa noder kommer serviceutbudet att utvecklas och lyftas fram i samarbete

med lokala aktörer.

• Identifiera trygga och attraktiva turförslag i anslutning till noderna. Turförslag riktat mot olika

målgrupper kommer att tas fram. Turförslagen ska knyta samman destinationen och visa upp befintliga

attraktiva och säkra turer.

• Ta fram produkter för att marknadsföra leder och turförslag

 

Beslut från LAG:

LAG beslutade att prioritera projektet då det faller väl in i strategin kring utvecklingen av MittSkåne som en destination med fokus på natur- och friluftsliv. Projektet tar tillvara den kunskap och de nätverk som byggts upp under förstudien, gynnar företagare och föreningar på landsbygden vilka ställer sig positiva till en samlad satsning på ledturism med fokus på vandring och cykling. Projektet kan också förväntas ha positiv inverkan på folkhälsa, då man sätter fokus på möjligheterna till friluftsliv också för boende i området.

Beviljat stödbelopp:

1 841 933

Projektstöd: 1 234 095 (67 %)

Övrigt offentligt stöd från övriga offentliga aktörer: 577 807 (30,7 %)

Övrigt offentligt stöd LAG-pott: 43 092 (2,3 %)

 

 

 

Dela: