Beviljade projekt

Fossilfritt i Mittskåne

Publicerades den 3 januari 2019

Projektnamn: Fossilfritt i Mittskåne

Projektägare: Mittskåne Utveckling Ideell Förening

Beviljat stöd: 1 398 775 kr 

LAG beslutar att prioritera projektet Fossilfritt i MittSkåne. LAG anser att projektet passar bra in i strategins insatsområde 1, Öppna landskap i Matlandet MittSkåne.

Projektets syfte är att utveckla innovativa sätt att samverka kring olika former av fossilfria energi- och drivmedelslösningar. LAG menar att fossilfritt är en ökande konkurrensfördel för odling och övrig livsmedelsproduktion.
Avsikten är att öka kunskapen och genomförandegraden av satsningar på fossilfria lösningar på lokal nivå, vilket bidrar till uppfyllande av målen i MittSkåne Utvecklings strategi.

LAG beslutar att bevilja stöd beloppet med 100 % därför att hållbar energiproduktion och hållbara energilösningar anses vara i det allmännas intresse.

Hörby 180529

 

Dela: