Beviljade projekt

Locka unga till gröna sektorn

Publicerades den 5 mars 2018

Projektnamn: Ungas möjligheter i den gröna sektorn

Projektägare: Föreningen Transfer

Beviljat stöd: 1026258

Projektet ska genomföras i syfte att nå högstadieelever med kunskap och inspiration för att locka till utbildning och arbete inom den gröna sektorn. Att se möjligheterna!

Behovet av att sprida information kring de ungas möjligheter till jobb och utbildning i den gröna sektorn har under många år diskuterats med Transfer och olika intresseorganisationer. Behovet av mer kunskap och inspiration om detta in i skolan har lyfts i samhället, politiken, intresseorganisationerna och skolorna. Transfer har en bra kontakt in i skolorna och kan här bistå med ingången för den gröna sektorn i skolans värld.

Ungas Möjligheter i den Gröna sektorn ska erbjudas grundskolans årskurs 9 i Eslöv, Höör och Hörby. Projektet ska genomföras i syfte att nå högstadieelever med kunskap och inspiration för att locka till utbildning och arbete inom den gröna sektorn. Att se möjligheterna! Projektet kommer få en positiv inverkan på arbetslösheten bland unga genom att visa på yrken, utbildningar och möjligheter inom den gröna sektorn som ofta är okänd bland våra ungdomar. I kontakten med de lokala eldsjälarna i projektet får eleverna en direkt koppling till företag och förebilder inom den gröna sektorn i sitt närområde. Detta kommer på sikt att generera både praktikplatser, kunskap och framtida jobb.

Projektet kommer att genom kontakten med eldsjälarna ge ungdomarna delaktighet och kunskap om arbetstillfällen och arbetsmöjligheter i sin hembygd. Projektet kommer på sikt att bidra till livskraft, tillväxt och framtidstro på landsbygden. Nytänkande hos våra ungdomar kring egna möjligheter som på ett hållbart sätt leder till företagande och sysselsättning inom den gröna sektorn. Nytänkande genomsyrar hela projektet då det ger ungdomarna kunskap om en sektor i vår region som knappast berörs i skolan.

Genom Ung Företagsamhets medverkan i projektet får ungdomarna information och kunskap om vad det innebär att starta och driva eget företag. När det gäller de horisontella målen tillgodoser projektet både ungdomarna, hållbarheten och innovationsmålet eftersom hela projektet riktas till personer som är under 30 år. Vi sätter de unga i fokus. De unga när de står inför sina första aktiva val inför sin framtid. Projektet är utformat, och genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, men också av ett värdegrundsperspektiv utifrån inkludering, mångfald och respekten för allas lika värde utifrån kön, religion, etnicitet och sexuell läggning. Projektet är en arena för möten mellan skolan och arbets- och näringslivet. 


Dagarna är en arena och mötesplats för aktörer inom både skola och näringsliv. Med Ung Företagsamhets delaktighet i projektet ges fokus på entreprenörskap. Här tänker vi att vi når även de ungdomar som inte kommer att hitta en rak väg in till gymnasieskola eller jobb. Dvs de som kommer att ha svårt att hitta vägar till sin egen försörjning Eldsjälarna i projektet kommer från verksamheter inom mat och jordbruk och med det kan unga människor se kopplingen till arbetstillfällen. Det handlar om att se möjligheten till jobb inom just mat och jordbruk. Samabetspartners är LRF, eldsjälar inom den gröna sektorn som finns i närhet till de skolor vi har med i projektet. Målgruppen är högstadiets åk 9.

Det finns ett stort behov av att öka kännedomen om olika yrken då den i dagsläget är väldigt begränsad. Undersökningar visar att elever, oavsett årskurs, känner till i genomsnitt 20 olika yrken (utav ca 8000 yrken i Sverige). Med detta initiativ väcker vi nyfikenheten för hela den bredd av yrken som finns representerade inom den gröna sektorn. ”UNGAS MÖJLIGHETER i Grön sektor” är ett för varje Leaderområde skräddarsytt och unikt projekt. Under dagen får eleverna möta en tankeväckande framtidsinspiratör och 2–4 olika yrkesföreläsare som inspirerar och sprider kunskap kring sitt jobb och varför de hamnat inom den gröna näringen.

Vi kommer att ge ungdomarna möjlighet att träffa gymnasieskolor med inriktning inom grön sektor. Ung företagsamhet kommer ingå som en del när det gäller Hållbart företagande. Inspiration från de många utrikesfödda i vår region med annan kultur och erfarenhet har
ett stort värde som projektet tar tillvara.

Projektet godkändes av LAG-styrelsen 11 december 2017. Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

Dela: