Beviljade projekt

Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark

Publicerades den 9 mars 2017

Projektnamn: Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och
matodlingspark

Projektägare: Långaröds Trädgårdar

Beviljat stöd: 1 000 000 kr

Idén med projektet är att skapa en öppen besöksträdgård där fokus ligger på biologisk mångfald, hållbarhet och livsmedel. Vi vill utveckla ett innovativt sätt att samverka kring och organisera en odling med tillhörande livsmedelsproduktion och samtidigt göra den tillgänglig för andra människor. Vår ambition är att utveckla nya odlingsstrategier och lösningar för hållbar matproduktion och samverkan mellan småföretag i framtiden.
Projektet genomförs på en 6 hektar stor gård i Långaröd utanför Hörby. Tomten ligger otroligt naturskönt och präglas för närvarande av betesmark och dammar med rikt djurliv. Kollektivtrafik finns på gångavstånd.

Mål:
Att skapa infrastruktur för att gården ska kunna vara tillgänglig för allmänheten och kunna fungera som en besöksträdgård
Att anlägga de första odlingarna Att gården efter projektet slut och verksamhetens fortsatta utveckling ska kunna fungera som en kreativ mötesplats, ett centrum för lärande kring hållbar odling och professionellt mathantverk i en tillgänglig och tillåtande miljö, med plats för inspiration såväl som lärande, hantverk, lek och rekreation.
Vi kommer anlägga en besökspark med skogsträdgård, vinodling, fruktodling, bärodling, blomsteräng, humlegård samt perenna och annuella prydnadsplanteringar där allt fokus ligger på nyttoväxter, främst livsmedel, hållbarhet och biologisk mångfald.

Alla åtgärder som behöver vidtas för att gården ska nå sin fulla potential som besöksträdgård kommer det varken finnas tid eller resurser för att genomföra alla mål inom en tvåårsperiod. Därför har vi valt att avgränsa detta tvåårsprojekt till att omfatta de åtgärder som vi bedömer vara mest prioriterade för att parken ska kunna öppna och verksamhet bedrivas.
Idag är dammarna och dikena till stor del igenvuxna, och den stallbyggnad som finns i anslutning till gårdsplanen och bostadshusen, är i väldigt dåligt skick och måste rivas av säkerhetsskäl om det över huvud taget ska vara möjligt att bedriva en publik verksamhet. Dammarna och dikena måste alltså grävas ur, under rådgivning av våtmarksexpert, för att störa det unika djurlivet i minsta möjliga mån.
En viss infrastruktur är ett krav för att kunna ta emot besökande, i form av vägar, gångstigar och toaletter.

Eftersom besöksparken ska vara tillgänglig för alla är en av de tre toaletterna handikappanpassad. Det måste även finnas en hög trivselfaktor, med avkopplingsytor och sittplatser för att möta besökarnas förväntningar och behov. Vägarna är dessutom en förutsättning för att kunna bedriva odlingar i den tänkta skalan, vid skötsel och underhåll. Även blomsterängar och biodling anläggs, dels för att gynna pollinering och underlätta för naturliga nyttodjur, dels för att öka trivseln för besökarna. Honungen kommer även att kunna användas i framtida matproduktionsverksamhet.

För att odlingarna ska kunna skötas krävs en genomtänkt infrastruktur och förvaring av verktyg och maskiner.
För detta planeras en garage/förrådsbyggnad i anslutning till huvudväg. Denna byggnad innefattar även ett lean-to-växthus som har en viktig roll ur odlingsaspekt, då uppdrivning av tidiga plantor sker där. I anslutning till byggnaden ska uppföras ett utrymme, med gjutet golv, täckt under tak och med ergonomiska arbetsytor, tänkt för arbetsuppgifter som hantering och paketering av skörd, omplanteringar, hygienstation för verktyg och maskiner. I infrastrukturen för att möjliggöra odling på platsen ingår att anlägga ett bevattningssystem.

Under slutfasen av projektets kommer vi tillsammans med marknadsföringsstrateg på ideell basis utarbeta en detaljerad och genomtänkt strategi för att nå allmänheten och fånga deras intresse för vår verksamhet.
Eftersom en stor del av syftet med våra odlingar är att visa exempel på hur odling kan bedrivas hållbart

Projektet är tänkt att fortsätta drivas inom föreningen i samarbete med jordbruket Långaröds trädgårdar samt företagen Odlat och vildvuxet och Iduns äpplen efter projektets slut.

Dela: