Beviljade projekt

Ludvigsborgshallen – En allaktivitetshall för alla

Publicerades den 26 februari 2017

Projektet Ludvigsborgshallen  – en allaktivitetshall för alla, är en förstudie för att utreda förutsättningarna  för ett lyckosamt och konstruktivt genomförandeprojekt av en Allhall.

Syftet är att ta fram en konceptutveckling tillsammans med intressenter, byinvånare och offentliga aktörer. Allaktivitetshallen är tänkt att bli en naturlig samlingsplats för byns innevånare och täcka friskolans, vårdhemmens och föreningars behov av idrott/hälsa, träningstid och kulturaktiviteter.

Målet med förstudien är en handlingsplan för genomförande, ett antal nätverksträffar för att finna nya former och angreppssätt för att öka kännedom och insikt om projektet och nå nya målgrupper, etablera integrationsprojekt samt identifiera arbetskraftsbehov för drift och underhåll.

Om studien skulle visa att det saknas intresserade entreprenörer eller andra stora hinder föreligger, så har förstudien sparat stöd jämfört med att starta ett stort genomförandeprojekt direkt.

LAG har beslutat att prioritera projektet med motiveringen: Projektet faller väl in under målen ”Sprida kunskap om och skapa ideer till innovativa lösningar på landsbygdstypiska samhälls – och företagsfrågor i Skåne i allmänhet och MittSkåne i synnerhet” samt ”Stärka länken mellan landsbygd och tätort” inom Insatsområde 3: Konkurrenskraft, samverkan och stolthet i Regionalfonden.

LAG anser vidare att den sökande föreningen Intresseföreningen Ludvigsborgshallen har ett mycket starkt underifrånperspektiv och projektet är synnerligen väl förankrat i bygden samt att det föreligger behov av en aktivitetshall. LAG menar att hitta metoder för att finansiera större insatser i små byar är av stort allmänt intresse.

 

Dela: